Met spoed een woning nodig?

Regelmatig krijgen wij het verzoek om met voorrang een woning te krijgen. Het gaat dan om zogenaamde urgentieverlening.

Een uitleg over ons urgentiebeleid

U kunt bij Elkien niet zelf als huurder urgentie aanvragen. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over toekenning van urgenties via hulpverlenende instanties. Deze instanties kunnen urgentie aanvragen voor de mensen waar zij bij betrokken zijn en beoordelen of dit dringend nodig is.

Denk bijvoorbeeld aan bewoners en gezinnen die noodgedwongen in de crisisopvang van een zorginstantie verblijven. Daarnaast wordt door de overheid per gemeente bepaald hoeveel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) wij moeten huisvesten. Ook hier wordt een aantal woningen aan toegewezen.

Wie komen er in aanmerking voor urgentie?

  • Personen die dakloos zijn geworden en in de crisisopvang of andere vorm van opvang verblijven bij een hulpverlenende instantie. Er zijn afspraken met gemeenten over aantallen.
  • Statushouders; vluchtelingen die al langere tijd in een Asielzoekerscentrum wonen, begeleid door een externe partij zoals Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.
  • Calamiteitenurgentie is alleen mogelijk bij brand, asbestbesmetting of waterschade waardoor de eigen woning niet meer bewoonbaar is.
  • Woningvernieuwingsurgenten; bewoners die vanwege sloop de eigen woning moeten verlaten.
  • Medische urgentie is in zeer dringende gevallen mogelijk. Alleen als iemand bij plotselinge ziekte en daar door fysieke beperkingen of handicap niet terug kan in de eigen woning. Er kan dan een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij Elkien. Elkien kijkt dan samen met de aanvrager in een gesprek of er een uitzondering en oplossing mogelijk is.

Voorwaarden bij toewijzing in geval van urgentie

Bij toekenning van een woning mag in bovenstaande gevallen de woning niet geweigerd worden. Bij weigering vervalt de urgentie.

Urgentie bij een relatiebreuk of echtscheiding

Bij echtscheiding of relatiebreuk is voorrang op ons woningaanbod helaas niet mogelijk. De aanvragen hiervoor komen zoveel voor, dat we hier niet aan voldoen.

Urgentie in geval van overlast

Bij ernstige en aanhoudende overlast is ingrijpen soms nodig. De wijkagent is dan het eerste aanspreekpunt. De wijkagent zal indien nodig overleggen met Elkien en hulpverlenende instanties, om te kijken welke oplossing ingezet moet worden.